دیگر مزایا درب و پنجره upvc

غیر قابل اشتعال بودن

نگهداری  و تمیز کردن راحت

جلوگیری از نفوذ آب باران به داخل ساختمان

سبک بودن در نتیجه ایمن بودن پنجره .

در برابر هرگونه آب و هوا مقاوم میباشد.